• Traffic guide

    A set of water route: high-speed road entrance - the town of LITE-ON, Dahe Town - town - town - town - Yonghong premium Shengzhong Lake Scenic Area (Shengzhong Peninsula - Linjiang Ping - Phoenix Island), 1 hours.

    Route two: south high-speed Yixing high-speed road entrance - the town of LITE-ON, Dahe Town - town - town - town - Yonghong premium Shengzhong Lake Scenic Area (Shengzhong Peninsula - Linjiang Ping - Phoenix Island), 1 hours.
    Route three: high-speed sea tiangongyuan exports - Langzhong Bai Wu Zhen - Nanbu County, Langzhong Zhen Zao Jiao Xiang Fei Shengzhong Lake Scenic Area (Shengzhong Peninsula - Linjiang Ping - Phoenix Island), 1.5 hour drive.

    上一条

    下一条